ΑΣΕΑΔ 67/2018: Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά μη οριστικής απόφασης της ΕΦΙΠ, με την οποία απέχει από την έκδοση απόφασης μέχρι τη συνεκδίκαση της καταγγελίας με αντίθετη καταγγελία

16.7.2018

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ), με την οποία η Επιτροπή, εκδικάζοντας καταγγελία της προσθέτως παρεμβαίνουσας υπέρ αυτής (καταγγέλλουσας) κατά του προσφεύγοντος (καταγγελλόμενου), απείχε της έκδοσης απόφασης επιβολής ποινής σε βάρος του προσφεύγοντος και επιφυλάχθηκε μέχρι τη συνεκδίκαση της καταγγελίας αυτής με αντίθετη καταγγελία του προσφεύγοντος κατά της προσθέτως παρεμβαίνουσας. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 124 και 130 του ν. 2725/1999 συνάγεται ότι σε προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ υπόκεινται μόνον οι αποφάσεις της ΕΦΙΠ που επιβάλλουν κύρωση ή διοικητική ποινή για παράβαση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους, όχι δε και οι αποφάσεις της, με τις οποίες δεν επιβάλλεται κύρωση ή διοικητική ποινή για την ως άνω αιτία. Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη.

Please reload