ΑΣΕΑΔ 64/2019: Ακύρωση σιωπηρής αρνητικής απόφασης αθλητικής ομοσπονδίας επί αίτησης μεταγραφής αθλητή για σπουδαίο λόγο

4.7.2019

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Προσφυγή. Αίτηση μεταγραφής αθλητή για σπουδαίο λόγο. Παραδεκτώς προσβάλλεται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ και η σιωπηρή αρνητική απόφαση αθλητικής ομοσπονδίας επί αίτησης μεταγραφής για σπουδαίο λόγο, η οποία εκδηλώνεται με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας απάντησης που τάχθηκε από τους αιτούντες τη μεταγραφή, με την επιπρόσθετη δήλωση ότι σε περίπτωση που η αθλητική ομοσπονδία δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας, θα θεωρήσουν την απάντηση αρνητική. Το δικαίωμα του αθλητή να επιλέγει ελεύθερα το αθλητικό σωματείο της προτίμησής του και επομένως να μεταγράφεται σε αυτό για σπουδαίο λόγο υφίσταται και σε περίπτωση που η αθλητική ομοσπονδία δεν έχει ψηφίσει κανονισμών μεταγραφών, κατά παραβίαση του άρθρου 33 παρ. 3 του ν. 2725/1999. Εν προκειμένω, υφίσταται σπουδαίος λόγος που επιτάσσει τη μεταγραφή των προσφευγόντων αθλητών, καθώς έχουν διαρραγεί πλήρως οι σχέσεις τους με το αθλητικό σωματείο τους και με τον προπονητή του και επιπλέον το αθλητικό σωματείο τους δεν καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες. Δέχεται την προσφυγή. Ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη. Εγκρίνει τη μεταγραφή.

Please reload