ΑΣΕΑΔ 63/2018: Μεταρρύθμιση απόφασης της ΕΦΙΠ, προκειμένου να είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας

27.6.2018

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ). Οι κανόνες για τη φίλαθλη ιδιότητα δεν επιβάλλουν αμιγώς πειθαρχική κύρωση για κάποιο αθλητικό παράπτωμα, αλλά ιδιόμορφη πειθαρχικής κύρωσης διοικητική ποινή. Η ΕΦΙΠ, ως επιτροπή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή», και όχι αυτοτελές νομικό πρόσωπο, δεν είναι δικαιοδοτικό όργανο που να υποχρεούται να συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση για να διαπιστώσει αν έχει γίνει παράβαση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο των διατάξεων περί φιλάθλου ιδιότητας και να στερήσει τον παραβάτη από την ως άνω ιδιότητα. Η ΕΦΙΠ δεν είναι προανακριτική αρχή, αλλά ενεργεί άτυπες εξετάσεις προς επίτευξη των σκοπών της και προς μόρφωση πλήρους γνώμης επί των καταγγελλομένων παραβάσεων, μπορεί να καλεί ενώπιον της προς εξέταση αυτόν που τελεί υπό κατηγορία ή καθέναν που μπορεί να διαφωτίσει την κρινόμενη υπόθεση χωρίς να είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παράσταση του φερόμενου ως παραβάτη κατά την ενώπιον της διαδικασία. Απαράδεκτη η πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ΕΦΙΠ, λόγω αοριστίας αναφορικά με τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος, καθώς σε αυτήν δεν εκτίθενται πραγματικά περιστατικά που να θεμελιώνουν την ύπαρξη προστατευτέου δικαιώματος των παρεμβαινόντων ή τη δημιουργία σε βάρος τους νομικής υποχρέωσης από την άσκηση της προσφυγής και συνεπώς ωφέλεια αυτών από την απόρριψή της. Κρίνει ότι το ύψος της ποινής, που επέβαλε η ΕΦΙΠ για τους πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο προσφεύγοντες, εκφεύγει του προσήκοντος (ορθού) μέτρου και δεν είναι ανάλογο με τη βαρύτητα της παράβασης, μεταρρυθμίζει ως προς αυτούς την προσβαλλόμενη απόφαση της ΕΦΙΠ και μειώνει το χρονικό διάστημα στέρησης της φιλάθλου ιδιότητος. Ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση της ΕΦΙΠ ως προς τους  πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο και δέκατο των προσφευγόντων, καθώς, με βάση την αρχή nulla poena sine lege, η ΕΦΙΠ δεν μπορεί να επιβάλλει άλλη ποινή, πέραν της ποινής της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητος.

Please reload