ΑΠ 183/2017: Στοιχειοθέτηση της διάπραξης του αδικήματος της πλαστογραφίας μετά χρήσης ενώπιον της ΕΕΑ

13.4.2017

Πλαστογραφία. Χρήση πλαστού εγγράφου. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητσιμού (ΕΕΑ). Στοιχειοθετείται η διάπραξη του αδικήματος της πλαστογραφίας μετά χρήσης, σε περίπτωση που κατασκευάζεται τραπεζική εγγυητική επιστολή υπέρ αθλητικής ομάδας και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να είναι σαν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή, και στη συνέχεια προσκομίζεται η πλαστή αυτή εγγυητική επιστολή ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, με σκοπό να παραπλανηθούν τα μέλη της Επιτροπής ως προς την γνησιότητά της και να επιτευχθεί η εσφαλμένη διαπίστωση της εκπλήρωσης από την αθλητική ομάδα της υποχρέωσης της κατά τα άρθρα 77 Α  παρ. 3 και 78  παρ. 1 του ν. 2725/1999 για κατάθεση της εγγυητικής επιστολής, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της επαγγελματικής κατηγορίας. Η εκ των υστέρων έγκριση της πλαστογραφίας από τον πραγματικό εκδότη ή τον φερόμενο ως εκδότη, δεν έχει καμία νομική επιρροή επί της ήδη γενόμενης πλαστογραφίας. Ορθή και αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση.

Please reload