Αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας 1887/25/20.12.2018 (άρθρων 38-40 του ν. 4587/2018)

28.12.2018

Άρθρο ...

Τροποποίηση παρ. 3 του άρθρου 53 ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

Στην παρ. 3 του άρθρου 53 ν. 2725/1999 ορίζεται ότι οι επιτροπές διεκδίκησης, οργάνωσης και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων παγκόσμιας εμβέλειας και σημασίας χρηματοδοτούνται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού από τα περιεχόμενα στη Γ.Γ.Α. κεφάλαια του Ο.Π.Α.Π., τα οποία, όμως, μετά την ιδιωτικοποίηση του Ο.Π.Α.Π. καταργήθηκαν.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, τροποποιείται η ως άνω διάταξη, με σκοπό τη νόμιμη επιχορήγηση των άνω ειδικών επιτροπών από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α., με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Εν όψει δε του ιδιαίτερου θετικού οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των εν λόγω αθλητικών διοργανώσεων, θεσμοθετείται για πρώτη φορά η δυνατότητα επιχορήγησης των επιτροπών αυτών και από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Τουρισμού, με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθώς και από τις Περιφέρειες, στη γεωγραφική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να διεξαχθούν οι παραπάνω διοργανώσεις.

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι κατεπείγουσα εν όψει της διοργάνωσης από τη χώρα μας των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2019 που θα λάβουν χώρα στην Πάτρα στις 25-31 Αυγούστου 2019.

 

Άρθρο ...

Τροποποίηση της περίπτ. η΄ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

Με το άρθρο 37 του ν. 4508/2017 (Α΄200) είχε παραταθεί ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 περί κεντρικού και επιμέρους συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και κάρτας φιλάθλου μέχρι τις 31/12/2018, προκειμένου να αξιολογηθούν τα πορίσματα και οι συστάσεις της έκθεσης της Διαρκούς Επιτροπής (T-RV) του Συμβουλίου της Ευρώπης που τότε θα εισαγόταν προς ψήφιση και πράγματι ψηφίσθηκε κατά την 45η Συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Με το προτεινόμενο άρθρο μετατίθεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος έναρξης της εν λόγω διάταξης, καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους, για την αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων που εγείρει η εφαρμογή της, ενόψει και των πορισμάτων-συστάσεων της άνω έκθεσης.

Λέξεις-κλειδιά:

Please reload