Αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας 1718/177/31.7.2018 (άρθρων 36-37 του ν. 4559/2018)

8.8.2018

Άρθρο …

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)

Η στελέχωση των πειθαρχικών οργάνων της Ε.Π.Ο., των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.) και του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου αποκλειστικά από τακτικούς δικαστές, καθώς και η ανάθεση της άσκησης των πειθαρχικών διώξεων στο χώρο του ποδοσφαίρου αποκλειστικά από εισαγγελικούς λειτουργούς, που θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 5 του ν. 4326/2015, αποδείχθηκε επιτυχής.

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 ως προς τα εξής σημεία.

Η τριετής θητεία των άνω δικαστικών-εισαγγελικών λειτουργών ορίζεται πλέον ανανεώσιμη. Οι δικαστικοί-εισαγγελικοί λειτουργοί που ορίζονται στα πειθαρχικά-δικαιοδοτικά όργανα εξ ορισμού παρέχουν υψηλά εχέγγυα ουδετερότητας, αμεροληψίας και ευθυκρισίας και δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης ανανέωσης της θητείας τους.

Δεδομένης της δυνατότητας ανανέωσης της θητεάις των ήδη υπηρετούντων δικαστικών-εισαγγελικών λειτουργών, διευκρινίζεται ότι ο προβλεπόμενος για το διορισμό σε κάθε αξίωμα βαθμός αφορά στον αρχικό διορισμό. Τυχόν προαγωγή των υπηρετούντων δικαστικών-εισαγγελικών λειτουργών δεν επηρεάζει το διορισμό τους ούτε αποκλείει την ανανέωση της θητείας τους.

Κατ’ αντιστοιχία, ορίζεται ότ ιη Ε.Π.Ο. επιλέγει τους παραπάνω δικαστικούς-εισαγγελικούς λειτουργούς όχι μόνο από τους καταλόγους που αποστέλλουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, αλλά και από τους ήδη υπηρετούντες, των οποίων η θητεία μπορεί να ανανεωθεί, ακόμη κι αν δεν συμπεριλαμβάνονται στους οικείους καταλόγους.

Περαιτέρω, οι τακτικοί δικαστές που διορίζονται στα δευτεροβάθμια όργανα απαιτείται να έχουν, κατά τον αρχικό διορισμό τους, βαθμό Εφέτη, αντί για βαθμό Προέδρου Πρωτοδικών, και αντίστοιχα να επιλέγονται από κατάλογο που αποστέλλεται από τον Πρόεδρο της Τριμελούς Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, καθώς και από τους ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα δικαστές.

 

Άρθρο …

Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών

1. Μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής υποχρέωσης της Πολιτείας να μεριμνά για την ανάπτυξη του αθλητισμού και της συνακόλουθης ανάγκης παροχής κινήτρων στους ασχολούμενους με τον αθλητισό, το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) θεσπίζει οικονομικές παροχές και άλλες διευκολύνσεις προς τους αθλητές που πετυχαίνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Αντίστοιχα, η παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 προβλέπει ότι στον προπονητή αθλητή ή ομάδας που σημείωσε μία από τις διακρίσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ίδιου νόμου χορηγείται ποσοστό 50% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο .

Κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, όπως κατά καιρούς ίσχυσαν, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων πράξεων, αθλητές που σημείωσαν εξέχουσες αγωνιστικές διακρίσεις και οι προπονητές αυτών, στερήθηκαν των παροχών του άρθρυ 34 και της παρ. 8 του άρθρου 31 αντίστοιχα του ν. 2725/1999 για λόγους που δεν αφορούν τις επιδόσεις των πρώτων, αλλά για λόγους τυπικούς και γραφειοκρατικούς, όπως π.χ. λόγω υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών μετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται με την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.

Για τους λόγους αυτούς, με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι στους αθλητές που σημείωσαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά τα έτη 2012-2016 και στους προπονητές αυτών, παρέχεται η οικονομική επιβράβευση της παρ. 4 του άρθρου 34 και της παρ. 8 του άρθρου 31 αντίστοιχα του ν. 2725/1999, εφόσον υπέβαλαν τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 ορίζει ότι «… Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή Περιφερειακής Διοίκησης…» και η παρ. 5 του ίδιου άρθρου ότι «όπου εφεξής στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση».

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων με εκείνες των παρ. 3 και 8 του άρθρου 34 του ίδου νόμου προκύπτει ότι προϋπόθεση για την εγγραφή στον πίνακα διακριθέντων αθλητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με την παρ. 8 είναι το σωματείο, με το οποίο αγωνίστηκε ο αθλητής και πέτυχε τη διάκριση, να έχει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999.

Στην πράξη έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αναγνωρισμένες εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες να επιτρέπουν τη συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και δη σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή Κύπελλα Ελλάδος, σε σωματεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για να λάβουν ειδική αθλητική αναγνώριση, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απαιτούμενη υπουργική απόφαση. Οι αθλητές των εν λόγω σωματείων, ως επί το πλείστον νέοι, αγωνίζονται ως επί το πλείστον με την πεποίθηση ότι τυχόν νίκη και επίτευξη εξαιρετικής αγωνιστικής διάκρισης θα τους παρέχει τα ευεργετήματα της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.

Ωστόσο, δεν συνάδει στο πνεύμα ούτε στο σκοπό του νομοθέτη να αποστερούνται οι αθλητές του ευεργετήματος της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, για λόγο που δεν σχετίζεται με τις επιδόσεις τους και είναι εκτός της σφαίρας ευθύνης τους, όπως είναι η έλλειψη ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου, πολλώ δε μάλλον όταν αυτή τελικώς χορηγείται μετά την επίτευξη της διάκρισης.

Για το λόγο αυτό, σταθμίζοντας τα έννομα συμφέροντα των αθλητών και της Πολιτείας, με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με σωματείο στερούμενο ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999. Η θεμελίωση του δικαιώματος αυτού τελεί υπό τους όρους α) ότι το σωματείο, κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, ήταν μέλος της αντίστοιχης εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας και είχε αιτηθεί τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης πριν τον τελικό αγώνα της αθλητικής διοργάνωσης κατά την οποία σημειώθηκε η διάκριση και β) ότι το σωματείο έλαβε ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Please reload