ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/105228/6195/726/185/28.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1109/30.3.2017): Παράταση της εξαίρεσης της Football League από την εφαρμογή της λειτουργίας ηλεκτρονικού ονομαστικού συστήματος έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων μέχρι 31.12.2017

3.4.2017

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περ. iv) του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α') «Κώδικας Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το αρ. πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').
β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α'/22-9-2015).
γ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
210 Α/5-11-2016).
δ) Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672/Β/11-11-2016).
ε) Της αριθμ. Υ186/10-11-2016 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ 3671/Β/11-11-2016).
2. Την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α').
3. Τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α').
4. Τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παραγράφου 6, εδάφια α και β του άρθρου 41 Ε, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α') «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999 «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παράγραφος 8 του ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49 Α'/13-05-2015), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9β του Συντάγματος και 5α του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α')
«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
6. Την απόφαση 1122/7.9.2000 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΦΕΚ 1234 Β') «Οδηγία για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης».
7. Το έγγραφο με 500/10.4.2003 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
με το οποίο ορίστηκε εκπρόσωπος της Αρχής στην Επιτροπή σύνταξης της κοινής υπουργικής απόφασης.
8. Την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/20-8-2015 κοινή
υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας
αθλητικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 1802 Β').
9. Τη σημασία του αθλητισμού ως κοινωνικής δραστηριότητας και τη συνταγματική επιταγή για τον εποπτικό και διαφυλακτικό ρόλο της Πολιτείας (άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος).
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται δαπάνες οι οποίες βαρύνουν τους
χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων για τις νέες εγκαταστάσεις και για τις ήδη
καταβληθείσες δαπάνες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τις διοργανώτριες αρχές,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 10 του άρθρου 2 του ν. 4326/2015, και άρα η έκδοση
της απόφασης δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Άρθρο Μόνο
Η εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 της αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158
/12878/1281/237/20-8-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση και λειτουργία
ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» παρατείνεται έως την 31η
Δεκεμβρίου 2017. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237
/20-8-2015 κοινή υπουργική απόφαση ως έχει.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017


Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Please reload