ΕκθΕΑΑΔΗΣΥ 2/2014: Εφαρμογή των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων στις κρατικώς επιχορηγούμενες αθλητικές ομοσπονδίες

16.12.2015

Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης αγώνων σε αθλητική ομοσπονδία. Οι κρατικώς επιχορηγούμενες αθλητικές ομοσπονδίες αποτελούν αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια του δικαίου δημοσίων συμβάσεων, και επομένως εφαρμόζονται σε αυτές οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. Η διάταξη του άρθρου 55 παρ. 4 του ν. 2725/1999, ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα των διατάξεων της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και των βασικών αρχών που τη διέπουν, πρέπει να μείνει ανεφάρμοστη έναντι των υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεων των άρθρων 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και των άρθρων 24 και 25 του πδ 60/2007, που την ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη.

 

Κατεβάστε την έκθεση εδώ

Please reload