ΔΕφΘεσ 182/2017: Πρόστιμο σε αθλητική ομάδα για παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας σε εξωτερική πλευρά αθλητικής εγκατάστασης

10.10.2017

Επιβολή προστίμου σε αθλητική ομάδα λόγω τοποθέτησης διαφημιστικής πινακίδας σε εξωτερική πλευρά αθλητικής εγκατάστασης κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης. Στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης, δηλαδή της δημόσιας προβολής μηνυμάτων για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών, υπάγεται και αυτή που γίνεται στην εξωτερική πλευρά αθλητικής εγκατάστασης, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της. Το πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων του ν. 2946/2001 επιβάλλεται και σε αθλητική ομάδα που χρησιμοποιεί αθλητική εγκατάσταση ως έδρα της, όταν χορηγός της που έχει αποκτήσει με σύμβαση του άρθρου 56 ν. 2725/1999 το δικαίωμα εκμετάλλευσης της εξωτερικής πλευράς της αθλητικής εγκατάστασης για προβολή του προβεί σε τοποθέτηση σε αυτήν διαφημιστικού του πανό. Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν προσβάλλει την οικονομική της ελευθερία (άρθρο 5 παρ. 1 Σ) ή το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης (άρθρο 14 παρ. 1 Σ) ούτε παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ Σ).

Please reload