ΔΠρΑθ 17221/2017: Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου για αίτηση ακύρωσης απορριπτικής απόφασης επί αίτησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου

6.10.2017

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου. Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Το ένδικο βοήθημα, με το οποίο ζητείται η ακύρωση της απόφασης αυτής, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται ως προσφυγή, αποτελεί στην ουσία αίτηση ακύρωσης, υπαγόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. ιβ΄ ν. 702/1977, όπως η περ. αυτή προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 47 παρ.1 ν. 3900/2010 (χορήγηση αδειών για την άσκηση κάθε είδους επαγγελματικής δραστηριότητας και για την ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικών εγκαταστάσεων), στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, στο οποίο και πρέπει να παραπεμφθεί, κατ’ άρθρο 12 παρ. 2 ΚΔΔικ.

Please reload