ΔΕφΑθ 2048/2017: Η χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικής ομοσπονδίας ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια της ΓΓΑ

30.9.2017

Αθλητική ομοσπονδία. Χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για συγκεκριμένο άθλημα ή κλάδο άθλησης. Η χορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε αθλητική ομοσπονδία ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για συγκεκριμένο άθλημα ή κλάδο άθλησης προϋποθέτει μεν την πλήρωση ορισμένων γενικών προϋποθέσεων (συμμόρφωση με τον αθλητικό νόμο και ύπαρξη αντίστοιχης παγκόσμιας αθλητικής ομοσπονδίας αναγνωρισμένης από τη ΔΟΕ. για το συγκεκριμένο άθλημα ή κλάδο άθλησης), πλην όμως ανάγεται κατά τα λοιπά στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η οποία εξετάζει in concreto τη σκοπιμότητα της αιτούμενης αθλητικής αναγνώρισης.

Please reload