ΕφΛαρ 205/2016: Συνευθύνη φυσικών προσώπων που διευθύνουν ή διαχειρίζονται τις υποθέσεις ΑΑΕ για τα χρέη ΑΑΕ

4.10.2016

Αθλητική ανώνυμη εταιρεία (ΑΑΕ). Διαταγή πληρωμής. Για τα χρέη ΑΑΕ που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, συνευθύνονται οι ΑΑΕ και τα φυσικά πρόσωπα που διευθύνουν ή διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους (διευθυντής, διαχειριστής ή διευθύνων σύμβουλος). Η δημοσιότητα της πράξης εκλογής ή διορισμού των οργάνων της διοίκησης της ΑΑΕ δεν έχει συστατικό χαρακτήρα, αλλά δηλωτικό. Ο διορισμός ή η εκλογή ολοκληρώνεται από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο εταιρικό όργανο και την (άτυπη) αποδοχή της από τον διοριζόμενο ή εκλεγόμενο, επί μη δημοσίευσης όμως της σχετικής πράξης μη δυνατότητα ανώνυμης εταιρείας να αντιτάξει κατά τρίτων τη μεταβολή, εκτός αν αποδείξει ότι την γνώριζαν.

Please reload