ΕφΔωδ 104/2015: Αοριστία αγωγής κατά αθλητικής ομοσπονδίας λόγω μη επίκλησης του προσώπου που εκπροσώπησε την αθλητική ομοσπονδία κατά τη σύναψη της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε εξουσία εκπροσώπησης

8.3.2016

Αγωγή κατά αθλητικής ομοσπονδίας για καταβολή τιμήματος από σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων. Άρνηση σύναψης σύμβασης. Αοριστία. Ο ενάγων που επικαλείται δέσμευση αθλητικής ομοσπονδίας από σύμβαση φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης της σύναψής της και σε τυχόν περίπτωση άρνησης εκ μέρους της αθλητικής ομοσπονδίας της σύναψης σύμβασης, πρέπει να προσδιορίσει κατά περίπτωση με τις προτάσεις ή με την προσθήκη-αντίκρουση το πρόσωπο που εκπροσώπησε την αθλητική ομοσπονδία στη συγκεκριμένη σύμβαση και τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε αυτό εξουσία εκπροσώπησης, άλλως η αγωγή κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω αοριστίας.

Please reload