ΔΕΕ προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα της 15.6.2017, C-90/16, The English Bridge Union: Συμπερίληψη του μπριτζ στην έννοια του αθλητισμού σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ιγʹ της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ

22.8.2017

Οδηγία 2006/112/ΕΚ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Απαλλαγές. Υπηρεσίες συνδεόμενες στενά με τον αθλητισμό και τη σωματική αγωγή. Έννοια του «αθλητισμού». Το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ιγʹ της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ (βλ. και άρθρο 22 παρ. 1 περ. ιδ΄ ν. 2859/2000-Κώδικα ΦΠΑ) έχει την έννοια ότι μια δραστηριότητα όπως το αγωνιστικό μπριτζ εμπίπτει στην έννοια του «αθλήματος» κατά τη διάταξη αυτή και επομένως η παροχή από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αθλητική ομοσπονδία) υπηρεσιών διοργάνωσης τουρνουά αγωνιστικού μπριτζ απαλλάσσεται από ΦΠΑ.

 

Κατεβάστε τις προτάσεις εδώ

Please reload