ΔΠρΛαρ 728/2017: Μη στοιχειοθέτηση αστικής ευθύνης του Δημοσίου από θέσπιση με κανονιστική διοικητική πράξη κανόνων δικαίου αντίθετων προς κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος

21.8.2017

Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Σύμβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών. Υποχρέωση αποζημίωσης λόγω θέσπισης με κανονιστική διοικητική πράξη κανόνων δικαίου αντίθετων προς κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος. Τέτοια υποχρέωση γεννάται μόνο αν οι επιζήμιες συνέπειες επέρχονται απ’ ευθείας από την επίμαχη διάταξη της κανονιστικής διοικητικής πράξης, προϋπόθεση που δεν συντρέχει αν η ζημία επέρχεται από την ad hoc εφαρμογή της διάταξης αυτής από τα πολιτικά δικαστήρια κατά την εξέταση της αίτησης πιστωτή ΚΑΕ για θέση της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Διακοπή του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της επίμαχης διάταξης και της ζημίας που επικαλείται ο ενάγων αθλητής.

Please reload