Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΤΕΔΜΑ/237203/13390/1375/56/22.6.2017: Πλαίσιο χορήγησης αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε διοργανώσεις, δράσεις και εκδηλώσεις σχετικά με τον αθλητισμό και συναφείς με αυτόν δραστηριότητες

17.7.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Ταχ. Κώδικας : 151 80

Πληροφορίες : Δ. Καραστάθης

Τηλέφωνο : 213 131 6164

 

ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

 

Θέμα: Πλαίσιο χορήγησης αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού .

 

Σχετ: Το από 23/5/2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Η σκοπιμότητα ύπαρξης Πλαισίου Παραχώρησης Αιγίδας

O αυξανόμενος αριθμός των αιτήσεων, με σκοπό την παραχώρηση αιγίδας από τη

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για αθλητικούς αγώνες και άλλες συναφείς προς τον

αθλητισμό και τη σωματική άσκηση εκδηλώσεις, καθιστά αναγκαία και σκόπιμη τη

θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης και προϋποθέσεων για την επιλογή τους, προκειμένου όλα τα αιτήματα να τυγχάνουν ίσης και αντικειμενικής αντιμετώπισης. Η αιγίδα πρέπει να χορηγείται στο πλαίσιο κανόνων και αντικειμενικών κριτηρίων, με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του φορέα, την ενίσχυση του ενδιαφέροντος του πολίτη και την προβολή των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η Γ.Γ.Α έχει τη δυνατότητα να παραχωρεί την αιγίδα της σε επιλεγμένες, βάσει

συγκεκριμένων κριτηρίων, διοργανώσεις, δράσεις και εκδηλώσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από φορείς με αντικείμενα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και άπτονται των γενικότερων στόχων της, όπως η ενίσχυση πρωτοβουλιών που αφορούν στον αθλητισμό και συναφείς προς αυτόν δραστηριότητες.

Με τον όρο «αιγίδα της Γ.Γ.Α.» νοείται η παραχώρηση ηθικής στήριξης του επίσημου

αρμόδιου για θέματα αθλητισμού κρατικού φορέα της χώρας σε εκδηλώσεις που

διοργανώνονται και υλοποιούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και επιταγές του

παρόντος και δεν συνεπάγεται υποχρεωτική οικονομική η άλλη υλική ενίσχυση εκ

μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού .

Με τον όρο «διοργάνωση», για τις ανάγκες του παρόντος, νοούνται μια ευρεία σειρά

δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών, εκδηλώσεων ή/και προγραμμάτων που

πραγματοποιούνται από κοινωνικές ομάδες με αθλητές- αθλούμενους ή/ απευθύνονται σ΄ αυτούς, έχει δε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και δεν υποκαθιστά το έργο της Γ.Γ.Α.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά :

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων παραχώρησης αιγίδας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, οι οποίες εξετάζονται σε δύο φάσεις: α) επιλεξιμότητα και μη επιλεξιμότητα εκδήλωσης και β) επιλεξιμότητα και μη επιλεξιμότητα φορέα.

2. Οι όροι παραχώρησης αιγίδας (οι υποχρεώσεις που συνεπάγεται η παραχώρηση

αιγίδας για τον αιτούντα φορέα).

3. Η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος και έγκρισης ή απόρριψης της παραχώρησης

αιγίδας.

1. Κριτήρια Αξιολόγησης της Αίτησης Παραχώρησης Αιγίδας

1. Α. Κριτήρια επιλεξιμότητας διοργάνωσης

1.Α.1. Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας

Η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως κρατικού φορέα σύμφωνα με :

1. τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 16 παρ.9 όπου ορίζεται ότι : «..ο

αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους. Το

κράτος επιχορηγεί και ελέγχει ……..κάθε είδους όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει

επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά …………..

σύμφωνα με τον προορισμό τους»….

2. του Π.Δ.104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού …..άρθρο 1 «Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»……..παρ.5,6,7) όπου ορίζεται ότι: «…συστηματική καλλιέργεια, διάδοση …. κοινωνική συνείδηση του αθλητικού πνεύματος.» , «…..την διασφάλιση των αξιών του ολυμπισμού….. με κάθε πρόσφορο μέσο», «…. Την αποτύπωση σε στρατηγική αθλητική πολιτική….σε…. τακτικές δράσεις, ενέργειες και έργα.»

δικαιολογεί τη χορήγηση αιγίδας σε δράσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή

η χορήγηση αιγίδας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποσκοπεί στη δημιουργία

άμεσα ή έμμεσα οικονομικού κέρδους για τους δικαιούχους και δεν συνεπάγεται

οικονομική ή υλική υποχρέωση για την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η χορήγηση αιγίδας συνάδει καταρχήν με εκδηλώσεις που αναλαμβάνουν φορείς μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά αθλητικά σωματεία,

Ομοσπονδίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, Ο.Τ.Α. οργανώσεις, ιδρύματα, παραρτήματα

ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών κτλ., δεδομένου ότι λόγω της νομικής μορφής

τους, η δράση των εξ ορισμού θα τεκμαίρεται μη κερδοσκοπική.

Το κριτήριο για την χορήγηση αιγίδας θα αφορά πάντα σε:

 • διοργάνωση, εκδήλωση, δράση, της οποίας ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας

θα πρέπει να τεκμηριώνεται ακριβώς και με σαφήνεια.

 • διοργάνωση, εκδήλωση, δράση, που δεν είναι αντίθετη με το Σύνταγμα της

χώρας (άρθρο 5 και 16 παρ. 9) καθώς και τα ιδεώδη περί αθλητισμού που

απορρέουν από τους νόμους, την ελληνική και διεθνή αθλητική νομοθεσία .

 • διοργάνωση, εκδήλωση, δράση, από φορείς του εξωτερικού που δεν είναι

αντίθετη με το Δίκαιο των μελών της ΕΕ και το εθνικό δίκαιο και να έχουν

σχετική απήχηση στο κοινό, δηλαδή να συνοδεύονται από επαρκή

δημοσιότητα και να έχουν θετικές συνέπειες πολύ πέραν του πεδίου των

διοργανωτών.

1.Α.2. Μη επιλέξιμες εκδηλώσεις.

Μια εκδήλωση θεωρείται μη επιλέξιμη για να τεθεί υπό την αιγίδα της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού όταν:

 • η εκδήλωση από φορείς της χώρας ή του εξωτερικού υποκρύπτει ρατσιστικές

ή φυλετικές δραστηριότητες ή προάγει άλλες διακρίσεις.

 • σε αυτή εμπλέκονται φορείς που έχουν τιμωρηθεί για συμμετοχή σε υποθέσεις

doping ή βίας σε αθλητικούς χώρους ή με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, σε

υποθέσεις χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, εκμετάλλευσης ανηλίκων

αθλητών, σε υποθέσεις bulling, ή όταν φορείς που για τη συγκεκριμένη

εκδήλωση, συνεργάζονται άμεσα ή έμμεσα με φυσικά πρόσωπα που έχουν

τιμωρηθεί για παράβαση κανόνων anti-doping ή βίας σε αθλητικούς χώρους ή

με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, σε υποθέσεις χειραγώγησης αθλητικών

αγώνων, εκμετάλλευσης ανηλίκων αθλητών, σε υποθέσεις bulling

 • θίγονται, από τους διοργανωτές ή από την ίδια την εκδήλωση, δημοκρατικές

αξίες, αρχές και δικαιώματα που προστατεύονται από την ελληνική και

ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 • Παρουσιάζει εμπορικό χαρακτήρα.

 • Συνιστά γεγονός κομματικού χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περίπτωση δίδεται:

 • Στο βαθμό στον οποίο η εκδήλωση ή διοργάνωση προβάλει το ρόλο και τη

συμβολή ή τις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως

θεσμού στα συγκεκριμένα ζητήματα.

 • Στην επανάληψη αιτημάτων για χορήγηση της αιγίδας της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού σε μια εκδήλωση ή διοργάνωση, δεδομένου ότι η

χορήγηση αιγίδας δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα.

 • Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, νέους

κ.λ.π. ή προορίζονται για αυτούς.

 • Στις εκδηλώσεις ή διοργανώσεις που συνδέονται άμεσα με μειονότητες ή

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

 • Σε εκδηλώσεις ή διοργανώσεις που έχουν χορηγούς εταιρίες παραγωγής ή

προώθησης ή διαφήμισης προϊόντων καπνού (τσιγάρα κ.α.) ή πάσης φύσεως

σκευασμάτων, ακλοολούχων ποτών και συμπληρωμάτων διατροφής που

περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο

απαγορευμένων ουσιών της WADA.

1.Α.3. Συνάφεια της δράσης με τους σκοπούς και την αποστολή της Γ.Γ.Α.

Η υποψήφια προς παραχώρηση αιγίδας εκδήλωση, εκτός από τον μη κερδοσκοπικό

της χαρακτήρα, πρέπει, να συνάδει και να υπηρετεί τους σκοπούς και την αποστολή

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Π.Δ.104/2014,

στον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό της και την κείμενη αθλητική νομοθεσία και πάντοτε σε άμεση σχέση με την προώθηση των ιδεών που προάγουν τον αθλητισμό.

Σε περίπτωση που πρόκειται για αθλητική επιστημονική εκδήλωση, συνιστά κριτήριο

για τη χορήγηση αιγίδας η εξασφάλιση της αντικειμενικής και επιστημονικά

τεκμηριωμένης ενημέρωσης (έγκριτα μέλη της επιστημονικής κοινότητας ως μέλη του

φορέα ή συμμετέχοντες στο εν λόγω γεγονός κ.α.) και η ελεύθερη πρόσβαση στα

πρακτικά και στα συμπεράσματα της, ενώ σε περίπτωση που πρόκειται για εκδήλωση

αλληλεγγύης, αποτελεί γνώμονα να συντρέχει γεγονός αθλητικού χαρακτήρα και το

συγκεντρωθέν στο πλαίσιο αυτής χρηματικό ποσό να διασφαλίζεται ότι θα διατεθεί για τον ορισθέντα από τους διοργανωτές σκοπό.

1.Α.4. Προστιθέμενη αξία της διοργάνωσης για τον αθλητισμό.

Στην αίτηση παραχώρησης αιγίδας, πρέπει να τεκμηριώνεται με σαφήνεια η

προστιθέμενη αξία της διοργάνωσης για τον αθλητισμό, και ο λόγος για τον οποίο

εκτιμάται από τους διοργανωτές ότι χρήζει της επίσημης ηθικής υποστήριξης του

κράτους.

Στοιχεία, όπως είναι ο καινοτόμος χαρακτήρας της και η εμπλοκή μεγάλου αριθμού

ατόμων του αθλητισμού είτε στη διοργάνωση είτε ως επωφελούμενων από αυτήν,

συνεκτιμώνται θετικά. Συνολικά και με κάθε τρόπο στην αίτηση θα πρέπει να

τεκμηριώνεται η υψηλή ποιότητα της διοργάνωσης.

1.Β. Κριτήρια επιλεξιμότητας φορέα.

1.Β.1. Γενικές Προϋποθέσεις.

1. Ο αιτών φορέας πρέπει να έχει κατ’ αρχήν νομική προσωπικότητα (όχι φυσικό

πρόσωπο) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2. Ο αιτών φορέας έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των προβλεπόμενων

μέτρων ασφάλειας των συμμετεχόντων (αθλητών, αθλούμενων, εθελοντών και

προσωπικού υποστήριξης, θεατών κ.λ.π) και υποχρεούται για την κατάθεση σχετικών

εγγράφων.

3. O αιτών φορέας πρέπει να μην έχει εκκρεμότητα υποβολής οικονομικού

απολογισμού από παλαιότερη επιχορήγηση ή χρηματοδότηση ή κάθε είδους οικονομική ενίσχυση που έχει λάβει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και να μην εκκρεμεί επιστροφή ποσού που τυχόν καταλογίστηκε. Σε περίπτωση υποβληθέντος, από τον φορέα, διοικητικού (της διοργάνωσης) και οικονομικού απολογισμού, πρέπει αυτός να μην έχει απορριφθεί από την υπηρεσία.

4. Κάθε φορέας, με εξαίρεση τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, δεν

δύναται να υποβάλει περισσότερα από δύο αιτήματα για παραχώρηση αιγίδας για

εκδηλώσεις που προτείνει ο ίδιος ή συνδιοργανώνει ανά έτος. Σε περίπτωση υποβολής τρίτου αιτήματος για παραχώρηση αιγίδας σε ανάλογη εκδήλωση εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους από τον ίδιο φορέα, αυτή θα γίνεται δεκτή για έλεγχο με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης των προηγουμένων δύο από την ΓΓΑ. Κρίσιμη ημερομηνία εξέτασης του όρου αποτελεί η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης για την οποία αιτείται η αιγίδα.

5. Αιγίδα σε αθλητικό γεγονός, εκδήλωση ή δράση που διοργανώνεται από άτυπες

ομάδες μπορεί να παραχωρηθεί κατ’ εξαίρεση από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, αν

η εκδήλωση έχει καινοτόμο και πρωτοπόρο χαρακτήρα και αν η ομάδα τεκμηριώνει

επαρκώς την ικανότητά της να το φέρει αποτελεσματικά εις πέρας. Άλλα στοιχεία που

θα συνεκτιμηθούν είναι ιδίως η μαζικότητα και το κίνητρο των μελών της εν λόγω

ομάδας. Ως ομάδα νοείται η συλλογικότητα προσώπων του αθλητισμού, των επιστημών και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

6. Αιγίδα σε αθλητικό γεγονός, εκδήλωση ή δράση, μπορεί να παραχωρηθεί για

αθλητικό γεγονός, εκδήλωση ή δράση που πραγματοποιείται για λόγους αλληλεγγύης

ή/και ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

1.Β.2. Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος

παραχώρησης αιγίδας.

1. Ο αιτών φορέας καταθέτει αίτηση χορήγησης αιγίδας προς τη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού, συμπληρώνοντας ή το ειδικό έντυπο που αναρτάται προς τον σκοπό

αυτό στην ιστοσελίδα της (www..gga. gov.gr), ή προσκομίζει τα σχετικά

δικαιολογητικά στο αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργείο .

2. Η αίτηση για τη χορήγηση αιγίδας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα

δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τουλάχιστον εξήντα

(60) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης.

3. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως αντίγραφο του καταστατικού ή της ιδρυτικής πράξης του φορέα (με στόχο τον έλεγχο του σκοπού που επιτελεί), σε

περίπτωση συλλόγου, αντίγραφο ή απόσπασμα καταστατικού για Ομόρρυθμη

(Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμη Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρεία (Ε.Π.Ε.) καθώς και Φύλλο

Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) για Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) εάν πρόκειται

για εκδήλωση στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

4. Συνυποβάλλεται, επίσης, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του

αιτούντος φορέα, στην οποία περιγράφεται ο τρόπος χρηματοδότησης της

εκδήλωσης και αναγράφεται με σαφήνεια η ύπαρξη χορηγών (ή υποψηφίων

χορηγών, στην περίπτωση μη οριστικοποίησης της χρηματοδότησης).

5. Επίσης κατατίθεται υποχρεωτικά ο αριθμός λογαριασμού της τράπεζας που

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, ο οποίος θα

πρέπει να έχει δικαιούχο όχι το φυσικό πρόσωπο αλλά το φορέα διοργάνωσης της

εκδήλωσης.

6. Σε περίπτωση αιτήματος που κατατίθεται από άτυπες ομάδες (1.Β.1, περίπτωση 5)

πρέπει να κατατίθενται:

α) τα βιογραφικά σημειώματα των προσώπων που συνιστούν την άτυπη ομάδα,

β) υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων που συνιστούν την άτυπη ομάδα, μέσω

των οποίων θα δηλώνεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν εμπίπτουν στα κωλύματα της

κείμενης αθλητικής νομοθεσίας.

Σημείωση: οι άτυπες ομάδες δεν δικαιούνται οικονομικής ενίσχυσης.

7. Η απόφαση για τη χορήγηση αιγίδας θα αναρτάται στο Πρόγραμμα του Υπουργείου

Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Διαύγεια».

2. Όροι παραχώρησης αιγίδας.

2. Α. Υποχρεώσεις φορέα.

Η απόφαση παραχώρησης αιγίδας από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

συνεπάγεται τους εξής όρους και υποχρεώσεις για τον αιτούντα φορέα, τις οποίες

προαποδέχεται εγγράφως, ήδη, με την υποβολή της αίτησής του:

1. Ο αιτών φορέας ορίζει και γνωστοποιεί, ήδη με την αίτησή του, συγκεκριμένο

πρόσωπο επικοινωνίας για κάθε απαραίτητη συνεννόηση με την Γ.Γ.Α.

2. Ο αιτών φορέας δεσμεύεται να προβαίνει σε ρητή αναφορά ότι η εκδήλωση

πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Α. σε κάθε δημόσια προβολή της που

λαμβάνει χώρα και σε οποιοδήποτε Μ.Μ.Ε.

3. Η φράση «Υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» μαζί με το

λογότυπο της Γ.Γ.Α., προβάλλεται με ευθύνη του διοργανωτή φορέα, κάτω

από τον τίτλο της εκδήλωσης και σε σαφές και διακριτό ειδικό πλαίσιο, σε όλα τα

έντυπα (γιγαντοαφίσες, προγράμματα, τρίπτυχα φυλλάδια, προσκλήσεις,

προγράμματα κτλ), σε διαφημίσεις κάθε είδους που προορίζονται για

ραδιοφωνική, τηλεοπτική ή με οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ή αναλογικό μέσο ή

φορέα ήχου και εικόνας μετάδοση και αναπαραγωγή (ιστοσελίδες, social media,

blogs, κάθε μορφής Μ.Μ.Ε. κτλ.), και γενικότερα σε κάθε μέσο προβολής που θα

χρησιμοποιήσει ο αιτών φορέας για τη δημοσιοποίηση και ανάδειξη της

εκδήλωσης. Ο λογότυπος της Γ.Γ.Α. αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον αιτούντα

φορέα αποκλειστικά από το αρμόδιο Τμήμα της Υπηρεσίας.

4. Ο αιτών φορέας δεσμεύεται να προβαίνει σε ρητή και δημόσια ανακοίνωση ότι η

εκδήλωση, διοργάνωση, ή δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Α.

κατά την έναρξη και λήξη της δράσης στην οποία χορηγήθηκε η αιγίδα.

5. Ο αιτών φορέας δεσμεύεται, εφόσον του ζητηθεί, να διαθέτει ειδικό χώρο (σταντ

ή περίπτερο), στη διοργάνωση ή εκδήλωση, στον οποίο θα παρέχεται

ενημερωτικό υλικό της Γ.Γ.Α., που θα προμηθεύεται χωρίς κόστος. Απουσία

τέτοιου χώρου, ο φορέας δεσμεύεται να διανείμει το εν λόγω υλικό στους

συμμετέχοντες μαζί με προωθητικό υλικό που αφορά τη εκδήλωση.

6. Ο αιτών φορέας δεσμεύεται, εφόσον του ζητηθεί από τη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού, να διαθέτει χώρο (σταντ ή περίπτερο) στη εκδήλωση, σε

κοινωνικούς φορεί ή εθνικούς οργανισμούς κοινωφελούς χαρακτήρα, με τους

οποίους η υπηρεσία συνεργάζεται στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και να

επιτρέπεται η διανομή σχετικού προωθητικού – ενημερωτικού υλικού.

Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα για χορήγηση

αιγίδας, το οποίο μαζί με το παρόν έγγραφο, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της

Υπηρεσίας.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Please reload