ΔΕφΠειρ 348/2017: Οι παροχές αθλητικού σωματείου για εκμάθηση αθλήματος και χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ

31.7.2017

Αθλητικό σωματείο. Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Παροχή σε αθλητές του υπηρεσιών εκμάθησης αθλήματος και δικαιώματος χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας αθλητικού σωματείου δεν αναιρείται ούτε από την ύπαρξη εσόδων από την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του προς επίτευξη του σκοπού του, που διατίθενται για κάλυψη των δαπανών του, ούτε από την ύπαρξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος (περισσεύματος-πλεονάσματος), που διατίθεται για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και την προώθηση του σκοπού του. Τα έσοδα αθλητικού σωματείου από παροχή σε αθλητές του υπηρεσιών εκμάθησης αθλήματος και δικαιώματος χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελούν έσοδα που συνδέονται στενά με τον αθλητισμό και επομένως απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ.

Please reload