Αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας 738/13/2.11.2016 (άρθρου πέμπτου του ν. 4431/2016)

5.12.2016

Εν όψει της απαράδεκτης κατάστασης που επικράτησε τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για την οποία την κύρια ευθύνη φέρει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), ο αρμόδιος Υφυπουργός απευθύνθηκε στις 9 Αυγούστου 2016 με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡ.ΥΦ./264089/1631 επιστολή του στη FIFA, και κάλεσε να ενεργοποιήσει διάταξη του καταστατικού της και να ορίσει η ίδια, χωρίς σύμπραξη της ελληνικής κυβέρνησης, προσωρινή διοίκηση στην ΕΠΟ η οποία θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της νομιμότητας στο ποδόσφαιρο και σε αδιάβλητες εκλογές στην ΕΠΟ.

Η FIFA, συνεκτιμώντας η ίδια την κατάσταση, τελικά ανταποκρίθηκε, και αποφάσισε να ενεργοποιήσει το άρθρο 8 παρ. 2 του Καταστατικού της FIFA και να ορίσει Επιτροπή Εξομάλυνσης με αντικείμενα τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων της ΕΠΟ, την αναθεώρηση των σχετικών Κανονισμών της ΕΠΟ με σκοπό την εναρμόνισή τους με τα Καταστατικά των FIFA και UEFA και τη διεξαγωγή εκλογών το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2016.

Η Επιτροπή αυτή πράγματι επελέγη από τη FIFA, αλλά δεδομένου όμως ότι η ΕΠΟ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο αντλεί τη νομιμοποίησή της έναντι των ελληνικών αρχών (δικαστικών, διοικητικών κ.λπ.), αλλά και των συναλλασσομένων με αυτήν (τράπεζες, εργαζόμενοι, λοιποί αντισυμβαλλόμενοι κ.λπ.) από τις διατάξεις του Καταστατικού της, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί νομοθετικά η καταστατική λειτουργία της ΕΠΟ με σκοπό να ενισχυθεί η παραπάνω προσπάθεια της FIFA, η οποία βρίσκει σύμφωνη την ελληνική κυβέρνηση, με την παροχή πλήρους νομιμοποίησής της.

Η προτεινόμενη διάταξη, με την οποία παρακάμπτονται διατάξεις του Καταστατικού της ΕΠΟ, αποσκοπεί ακριβώς στο να διασφαλίσει ότι η ως άνω Επιτροπή Εξομάλυνσης θα ασκεί νομίμως το έργο της στην έκταση της εντολής που της έχει παράσχει η FIFA. Τη διάταξη επιβάλλει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, συνιστάμενο στην αντιμετώπιση της έκρυθμης κατάστασης που έχει προκύψει στο ελληνικό ποδόσφαιρο σύμφωνα με τις ενέργειες και κατευθύνσεις της FIFA, της οποίας μάλιστα είναι μέλος η ΕΠΟ, και έχει υποχρέωση από το Καταστατικό της να δέχεται στο σύνολό τους και να τηρεί το Καταστατικό και να εφαρμόζει τις αποφάσεις των διεθνών ομοσπονδιών του αθλήματος.

Το δημόσιο αυτό συμφέρον έιναι πλέον προφανές όχι μόνο διότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα με την ευρύτατη λαϊκή απήχηση, άρα η εύρυθμη λειτουργία του καθ' εαυτήν πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί, αλλά και επειδή η μη συμμόρφωση της ΕΠΟ στις κατευθύνσεις των διεθνών ομοσπονδιών, θα οδηγήσει με βεβαιότητα στον αποκλεισμό του συνόλου των ελληνικών ομάδων, περιλαμβανόμενης της Εθνικής Ελλάδος, από τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Η κατάσταση αυτή, προς της οποίας οδήγησε το ελληνικό ποδόσφαιρο η καταργηθείσα από τη FIFA προηγούμενη διοικητική κατάσταση της ΕΠΟ, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αποτραπεί με κάθε τρόπο.

Η διάταξη, η οποία ως έκτακτη έχει προσωρινό χαρακτήρα, είναι αναγκαία διότι η ήδη ορισθείσα κατά τα παραπάνω Επιτροπή Εξομάλυνσης αναλαμβάνει καθήκοντα που ανήκουν στην Εκτελεστική Επιτροπή, στον Πρόεδρο και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της ΕΠΟ, πρέπει άρα να προσαρμοσθεί η καταστατική λειτουργία της ΕΠΟ ανάλογα, δηλαδή για όσον χρόνο και σε όση έκταση ορίζει η σχετική απόφαση της FIFA.

Please reload