ΜΠρΑθ 853/2017: Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου για αγωγή αναγνώρισης ανυποστάτου ή απόλυτης και αυτοδίκαιης ακυρότητας απόφασης ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίας

14.2.2017

Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου για αγωγή αναγνώρισης ανυποστάτου ή απόλυτης και αυτοδίκαιης ακυρότητας απόφασης ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίας. Η παράλειψη του ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίας να συγκαλέσει ΓΣ αντιμετωπίζεται με το ένδικο βοήθημα του άρθρου 96 παρ. 2 ΑΚ και όχι του άρθρου 101 ΑΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατ' άρθρο 101 ΑΚ ακύρωση απόφασης ΓΣ αθλητικής ομοσπονδίας είναι η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της αποδιδόμενης παραβίασης του νόμου και του τελικού αποτελέσματος της ψηφοφορίας. Απορρίπτει την αγωγή.

Please reload