ΔΕφΑθ 1097/2016: Έλλειψη εννόμου συμφέροντος για συνέχιση της δίκης ακύρωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικής ομοσπονδίας για ορισμένο χρόνο μετά την παρέλευση του ορισμένου χρόνου

11.10.2016

Ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης που είχε χορηγηθεί σε αθλητική ομοσπονδία για αόριστο χρόνο και υπαγωγή των αθλημάτων που καλλιεργούσε σε άλλη αθλητική ομοσπονδία. Ανάκληση της ανάκλησης και εκ νέου χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στην αρχική αθλητική ομοσπονδία για ορισμένο χρόνο. Αίτηση ακύρωσης. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος για συνέχιση της δίκης μετά την παρέλευση του ορισμένου χρόνου ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης.

Please reload