Άρθρο πέμπτο του ν. 4431/2016 (ΦΕΚ Α΄ 207/4.11.2016): Υποχρεωτική αποδοχή από εθνική αθλητική ομοσπονδία ειδικών οργάνων διοίκησης που διορίζονται από την οικεία διεθνή αθλητική ομοσπονδία για την αντιμετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών καταστάσεων

2.12.2016

Άρθρο πέμπτο

Σε περίπτωση που σε αθλητική ομοσπονδία του άρθρου 19 του Ν. 2725/1999 (Α` 121), όπως ισχύει, οριστούν από την οικεία διεθνή ομοσπονδία, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της, ειδικά όργανα διοίκησης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένη εντολή για την αντιμετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών καταστάσεων, τα εν λόγω ειδικά όργανα αναλαμβάνουν άμεσα, με μόνη την πράξη ορισμού τους από τη διεθνή ομοσπονδία, όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση της εντολής τους αρμοδιότητες και υποκαθιστούν τα καταστατικά όργανα της ομοσπονδίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2725/1999 και των καταστατικών διατάξεων της ομοσπονδίας. 

Please reload