Αιτιολογική έκθεση του ν. 4373/2016

14.4.2016

Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2003, τέθηκε σε ισχύ το 2004 και εν συνεχεία τροποποιήθηκε και τέθηκε εκ νέου σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009. Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει αναθεωρήσεις του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ που εγκρίθηκαν από το Ιδρυτικό Συμβούλιο του W.A.D.Α. στο Γιοχάνεσμπουργκ, Νότιος Αφρική, στις 15 Νοεμβρίου του 2013. Ο αναθεωρημένος Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ του 2015 ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ο σκοπός του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ και του Παγκόσμιου Προγράμματος Αντιντόπινγκ, το οποίο και τον υποστηρίζει είναι: η προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος των Αθλητών να συμμετέχουν στον αθλητισμό χωρίς τη χρήση φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) και συνεπώς η προώθηση της υγείας, της δικαιοσύνης και της ισότητας των Αθλητών σε ολόκληρο τον κόσμο, και η διασφάλιση εναρμονισμένων, συντονισμένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων κατά του ντόπινγκ σε διεθνές και εθνικό επίπεδο ως προς τον εντοπισμό, την αποτροπή και την πρόληψη του ντόπινγκ.

Ο Κώδικας αποτελεί το θεμελιώδες και οικουμενικό έγγραφο πάνω στο οποίο βασίζεται το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ στον αθλητισμό. Ο σκοπός του Κώδικα είναι να εντείνει τις προσπάθειες κατά του ντόπινγκ μέσω της παγκόσμιας εναρμόνισης των βασικών στοιχείων του αντιντόπινγκ. Είναι σκόπιμο να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση σε ζητήματα όπου απαιτείται ομοιομορφία, αλλά και γενικώς σε άλλους τομείς, ώστε να επιτρέπει ευελιξία ως προς την υλοποίηση των συμφωνημένων αρχών αντιντόπινγκ. Ο Κώδικας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σημειωτέον ότι τόσο ο Ολυμπιακός Χάρτης όσο και η Διεθνής Συνθήκη κατά της Φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) στον Αθλητισμό του 2005, όπως υιοθετήθηκε στο Παρίσι στις 19 Οκτωβρίου 2005 (εφεξής η «Συνθήκη της UNESCO»), αναγνωρίζουν την πρόληψη και την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό ως ένα σημαντικό μέρος της αποστολής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της UNESCO ενώ αναγνωρίζουν και το θεμελιώδη ρόλο του Κώδικα. Όλες οι διατάξεις του Κώδικα είναι υποχρεωτικές κατ ουσία και πρέπει να τηρούνται από κάθε Οργανισμό Αντιντόπινγκ, Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο, όπως προβλέπεται. Παρόλα αυτά, ο Κώδικας δεν αντικαθιστά ούτε ακυρώνει την ανάγκη υιοθέτησης εμπεριστατωμένων κανόνων αντιντόπινγκ από κάθε ένα Οργανισμό Αντιντόπινγκ ξεχωριστά. Ενώ κάποιες διατάξεις του Κώδικα πρέπει να ενσωματωθούν από τον εκάστοτε Οργανισμό Αντιντόπινγκ στους δικούς του κανόνες χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, άλλες διατάξεις του Κώδικα στοιχειοθετούν υποχρεωτικές κατευθυντήριες αρχές που επιτρέπουν ευελιξία στη διαμόρφωση των κανόνων από κάθε Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή εκφράζουν απαιτήσεις που πρέπει μεν να τηρούνται από κάθε Οργανισμό Αντιντόπινγκ αλλά δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται στους δικούς του κανόνες. Οι κανόνες αντιντόπινγκ, όπως και οι κανόνες των αγωνισμάτων, είναι αθλητικοί κανόνες που διέπουν τους όρους υπό τους οποίους διεξάγονται τα αθλήματα. Οι Αθλητές ή άλλα Πρόσωπα αποδέχονται τους κανόνες αυτούς ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους και δεσμεύονται από αυτούς τους κανόνες. Κάθε Υπογράφον Μέρος καθιερώνει κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζει ότι όλοι οι Αθλητές ή άλλα Πρόσωπα που τελούν υπό τη δικαιοδοσία του Υπογράφοντος Μέρους και των οργανισμών-μελών του, είναι ενημερωμένοι και συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους ισχύοντες κανόνες αντιντόπινγκ των οικείων Οργανισμών Αντιντόπινγκ. Κάθε Υπογράφον Μέρος καθιερώνει κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζει ότι όλοι οι Αθλητές ή άλλα Πρόσωπα που τελούν υπό τη δικαιοδοσία του Υπογράφοντος Μέρους και των οργανισμών-μελών του συναινούν στην κοινοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον Κώδικα, δεσμεύονται από τους κανόνες αντιντόπινγκ του Κώδικα και συμμορφώνονται με αυτούς, καθώς και ότι επιβάλλονται στους Αθλητές ή σε άλλα Πρόσωπα οι προβλεπόμενες Συνέπειες σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης με τους κανόνες αυτούς. Οι συγκεκριμένοι κανόνες και διαδικασίες που επιδιώκουν την επιβολή των κανόνων αντιντόπινγκ κατά τρόπο οικουμενικό και εναρμονισμένο, διαφέρουν εκ φύσεως από τις ποινικές και αστικές διαδικασίες. Δεν υπόκεινται ούτε περιορίζονται από οποιαδήποτε εθνική απαίτηση και νομικό πρότυπο που ισχύει για τις διαδικασίες αυτές, παρόλο που στόχος είναι να εφαρμόζονται κατά τρόπο που σέβεται τις αρχές της αναλογικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά την εξέταση των γεγονότων και της νομοθεσίας μίας συγκεκριμένης υπόθεσης, όλα τα δικαστήρια, οι διαιτητικές ακροαματικές επιτροπές και τα λοιπά σώματα που είναι επιφορτισμένα με την έκδοση της απόφασης θα πρέπει να γνωρίζουν και να σέβονται τη διακριτή φύση των κανόνων του Κώδικα αντιντόπινγκ και το γεγονός ότι οι κανόνες αυτοί αναπαριστούν τη συναίνεση ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων μερών ανά τον κόσμο, με κοινό παρανομαστή το ευ αγωνίζεσθαι. Τα άρθρα του Κώδικα που πρέπει να ενσωματωθούν στους κανόνες κάθε Οργανισμού Αντιντόπινγκ χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, αναφέρονται στο άρθρο 23.2.2. Παραδείγματος χάρη, είναι ουσιώδες, για λόγους εναρμόνισης, ότι όλα τα Υπογράφοντα Μέρη θα βασίζουν τις αποφάσεις τους στον ίδιο κατάλογο παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, στην ίδια ευθύνη απόδειξης και θα επιβάλλουν τις ίδιες Συνέπειες για τις ίδιες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι οι ίδιοι, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιείται ακροαματική διαδικασία ενώπιον μίας Διεθνούς Ομοσπονδίας, σε εθνικό επίπεδο, ή ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθλητικών Υποθέσεων (CAS). Οι διατάξεις του Κώδικα που δεν αναφέρονται στο Aρθρο 23.2.2 εξακολουθούν να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα κατ ουσία ακόμη και στην περίπτωση που ένας Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν απαιτείται να τις ενσωματώσει ακριβώς ως έχουν. Οι διατάξεις αυτές γενικά εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, ορισμένες διατάξεις υποδεικνύουν μεν στους Οργανισμούς Αντιντόπινγκ να προβούν σε ορισμένες ενέργειες αλλά δεν είναι απαραίτητο να επαναδιατυπώσουν τη διάταξη στους δικούς τους κανόνες αντιντόπινγκ. Παραδείγματος χάρη, κάθε Οργανισμός Αντιντόπινγκ πρέπει να προγραμματίζει και να διεξάγει Ελέγχους όπως προβλέπεται από το Aρθρο 5, αλλά οι συγκεκριμένες οδηγίες προς τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ δεν είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνονται στους κανόνες του εκάστοτε Οργανισμού. Δεύτερον, ορισμένες διατάξεις είναι υποχρεωτικές κατ ουσία αλλά παρέχουν στον κάθε Οργανισμό Αντιντόπινγκ μία μορφή ευελιξίας κατά την υλοποίηση των αρχών που αναφέρονται στη διάταξη. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική εναρμόνιση, να αναγκαστούν όλα τα Υπογράφοντα Μέρη να χρησιμοποιούν μία και μόνο διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων και ακροάσεων. Επί του παρόντος, υπάρχουν πολλές διαφορετικές -ωστόσο ισοδύναμα αποτελεσματικές-διαδικασίες διαχείρισης αποτελεσμάτων και ακροάσεων που ακολουθούν οι διάφορες Διεθνείς Ομοσπονδίες και οι διάφοροι εθνικοί φορείς. Ο Κώδικας δεν απαιτεί απόλυτη ομοιομορφία στις διαδικασίες διαχείρισης αποτελεσμάτων και ακροάσεων. Απαιτεί ωστόσο, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των Υπογραφόντων Μερών να ικανοποιούν τις αρχές που αναφέρονται στον Κώδικα. Πιο συγκεκριμένα στο παρόν νομοσχέδιο:

Εισαγωγικά:

Α) προσδιορίζονται οι εννοιολογικοί όροι που χρησιμοποιούνται στον Κώδικα και το προσχέδιο νόμου, προς διευκρίνιση των εννοιών και αποφυγή πολλαπλών ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Β) Προσδιορίζονται οι κανόνες Αντιντόπινγκ του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (στο εξής: Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), οι οποίοι ως στόχο έχουν: ήθος, ευ αγωνίζεσθαι και εντιμότητα υγείαβαριστεία και επίδοση χαρακτήρας και εκπαίδευση ψυχαγωγία και απόλαυση ομαδική εργασία αφοσίωση και δέσμευση σεβασμός στους κανόνες και τους νόμους σεβασμός στην ατομική προσπάθεια και την προσπάθεια άλλων συμμετεχόντων σθένος συλλογικότητα και αλληλεγγύη.

Γ) Προσδιορίζεται ο σκοπός του ΕΣΚΑΝ, που δεν είναι άλλος από την εφαρμογή των κανόνων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος νομοσχεδίου.

 

Στο Α ΜΕΡΟΣ του νομοσχεδίου

Στο άρθρο 1.1 προσδιορίζονται οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την πιστή εφαρμογή των κανόνων. Αυτοί είναι το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και ΙΙ) ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 57 του ν. 3057/2002 (Α 239), τα οποία έχουν σκοπό το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης του ΕΟΚΑΝ, εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και οι δαπάνες που είχαν αναληφθεί από αυτό, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του. Στο άρθρο 1.2. προβλέπεται η υποχρεωτική εναρμόνιση με τους κανόνες αντιντόπινγκ σε όλα τα καταστατικά και τους κανονισμούς των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών, η οποία αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την έκδοση ή την διατήρηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης καθώς και κάθε κρατικής επιχορήγησης. Στα άρθρα 1.3 και 1.4 προβλέπεται η εφαρμογή των κανόνων σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται αμέσως ή εμμέσως με τον αθλητισμό (αθλητές, προπονητές, βοηθητικό προσωπικό κ.λπ.). Στα άρθρα 1.5 και 1.6. προσδιορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται τους ελέγχους εντός και εκτός αγώνων.

Στο άρθρο 2 γίνεται ο ορισμός του Ντόπινγκ και προσδιορίζονται οι παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, οι οποίες συνίστανται στα εξής: 2.1 Παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της σε δείγμα αθλητή 2.2 Χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή 2.3 Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε δειγματοληψία 2.4 Μη παροχή Πληροφοριών Εντοπισμού 2.5 Παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης οποιουδήποτε τμήματος της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ 2.6 Κατοχή απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου 2.7 Διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου 2.8 Η εντός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου ή χορήγηση ή η εκτός αγώνα χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε μεθόδου ή ουσίας που απαγορεύεται εκτός αγώνα 2.9 Συνέργεια 2.10 Απαγορευμένη σύμπραξη.

Στο άρθρο 3 προσδιορίζεται ότι το ΕΣΚΑΝ φέρει το βάρος της απόδειξης, υπό την έννοια ότι λειτουργεί εισαγγελικά όταν διαπιστώνεται παράβαση κανόνα Αντιντόπινγκ. Παράλληλα, προσδιορίζονται και οι μέθοδοι στοιχειοθέτησης γεγονότων και υποθέσεων.

Στο άρθρο 4 προσδιορίζεται ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών, ο τρόπος δημοσίευσης και αναθεώρησης του καταλόγου (4.1.), οι απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι που ορίζονται στον κατάλογο (4.2), τα κριτήρια συμπερίληψης ουσιών και μεθόδων στον κατάλογο (4.3) και η κατ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (ΕΧΘΣ) (4.4).

Στο άρθρο 5 γίνεται αναλυτική περιγραφή του σκοπού ελέγχων και ερευνών (5.1), του αντικείμενου των ελέγχων (5.2), προσδιορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των ελέγχων κατά τη διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης (5.3), ο προγραμματισμός κατανομής των ελέγχων (5.4), η αναγκαία συνεργασία ελέγχων (5.5), καθώς επίσης και το σύστημα πληροφοριών εντοπισμού αθλητών, όπως αυτό επικρατεί παγκοσμίως (5.6). Τέλος, προβλέπεται στο άρθρο αυτό και η διαδικασία που ακολουθείται όταν διαπιστώνεται επιστροφή σε αγώνες αθλητών που είχαν αποσυρθεί (5.7).

Στο άρθρο 6 προσδιορίζονται οι ειδικοί κανόνες ανάλυσης των δειγμάτων και συγκεκριμένα: 6.1 Χρήση Διαπιστευμένων και Εγκεκριμένων Εργαστηρίων 6.2 Σκοπός Ανάλυσης Δειγμάτων

6.3 Έρευνα επί των Δειγμάτων 6.4 Πρότυπα Ανάλυσης Δειγμάτων και Αναφοράς Στοιχείων

6.5 Περαιτέρω Ανάλυση Δειγμάτων.

Στο άρθρο 7 περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα: 7.1. Το ΕΣΚΑΝ φέρει την ευθύνη για τη διενέργεια της διαχείρισης των αποτελεσμάτων 7.2 Επανεξέταση Αντικανονικών Αναλυτικών Ευρημάτων 7.3 Γνωστοποίηση Μετά την Επανεξέταση Αντικανονικών Αναλυτικών Ευρημάτων 7.4 Επανεξέταση Aτυπων Ευρημάτων 7.5 Επανεξέταση Aτυπων και Αντικανονικών Ευρημάτων Βιολογικού Διαβατηρίου 7.6 Επανεξέταση Αποτυχιών Στοιχείων Εντοπισμού 7.7 Επανεξέταση Aλλων Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ που Δεν Καλύπτονται από τα Aρθρα 7.2-7.6 7.8 Εντοπισμός Πρότερων Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ 7.9 Ισχύουσες Αρχές επί Προσωρινών Αποκλεισμών 7.10 Εξώδικη επίλυση 7.11 Κοινοποίηση αποφάσεων διαχείρισης αποτελεσμάτων 7.12 Αποχώρηση από αθλητική δραστηριότητα.

Το άρθρο 8 αφορά στην πειθαρχική διαδικασία και τα πειθαρχικά όργανα που επιλαμβάνονται μετά την ένδειξη από το ΕΣΚΑΝ περί παραβίασης κάποιου κανόνα. Καθιερώνεται το δικαίωμα της δίκαιης ακρόασης και η δικονομική διαδικασία προόδου της δίκης. Συγκεκριμένα: 8.1 Αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα και Πειθαρχική Διαδικασία: ίσως η μεγαλύτερη τομή που επιφέρει ο Κώδικας είναι η απεμπλοκή του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού οργάνου από τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και η καθιέρωση της ανεξάρτητης Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής στα πλαίσια του ΕΣΚΑΝ. Η Επιτροπή είναι εννεαμελής με τετραετή θητεία. Η αλλαγή αυτή προέκυψε από την κοινή διαπίστωση επιβολής στο διεθνές αθλητικό στερέωμα σχετικά ελαφρών πειθαρχικών ποινών σε πρώτο βαθμό, καθόσον τα δικαιοδοτικά όργανα ανήκαν στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες καλούνταν να τιμωρήσουν αθλητές και προπονητές τους οποίους οι ίδιες είχαν επιλέξει ως κορυφαίους. Δευτεροβάθμιο όργανο είναι το ΑΣΕΑΔ και θεσπίζεται δυνατότητα προσφυγής και το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS). Παράλληλα ρυθμίζονται και τα παρακάτω: 8.2 Διαδικασία μετά τη διαχείριση αποτελεσμάτων 8.3 Αρχές Δίκαιης Δίκης

8.4 Αποφάσεις Πειθαρχικών Οργάνων 8.5 Εξώδικη επίλυση - Παραίτηση από Δικαίωμα Ακροαματικής Διαδικασίας 8.6 Απευθείας Ακροαματική Διαδικασία Ενώπιον του CAS.

Στο άρθρο 9 προβλέπεται η αυτεπάγγελτη ακύρωση όλων των επιδόσεων και προνομίων των παραβατών.

Στο άρθρο 10 αυστηροποιούνται οι πειθαρχικές ποινές σε παραβάτες - αθλητές. Συγκεκριμένα προβλέπονται: 10.1 Ακύρωση αποτελεσμάτων σε αθλητική διοργάνωση κατά την οποία Σημειώνεται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ 10.2 Αποκλεισμός λόγω παρουσίας, χρήσης ή απόπειρας χρήσης ή κατοχής απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου 10.3 Αποκλεισμός λόγω άλλων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ 10.4 Εξάλειψη της περιόδου αποκλεισμού λόγω μη συνδρομής υπαιτιότητας ή αμέλειας 10.5 Μείωση της περιόδου αποκλεισμού λόγω μη συνδρομής υπαιτιότητας ή σοβαρής αμέλειας 10.6 Εξάλειψη, μείωση ή αναστολή περιόδου αποκλεισμού ή άλλων Συνεπειών για λόγους πέραν της συνδρομής υπαιτιότητας 10.7 Πολλαπλές παραβάσεις 10.8 Ακύρωση αποτελεσμάτων σε αγώνες μετά τη δειγματοληψία ή τη διάπραξη παράβασης κανόνα Αντιντόπινγκ 10.9 Κατανομή επιδικασθέντων εξόδων του CAS και κατασχεθέντων χρηματικών βραβείων 10.10 Οικονομικές συνέπειες 10.11 Έναρξη περιόδου αποκλεισμού 10.12 Κατάσταση κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού 10.13 Αυτοδίκαια δημοσιοποίηση της κύρωσης.

Στο άρθρο 12 προβλέπονται για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία κυρώσεις κατά αθλητικών ομοσπονδιών, ακόμη και σε περίπτωση που σε διάστημα δώδεκα μηνών βρεθούν πάνω από τέσσερις παραβάσεις των κανόνων του αντιντόπινγκ.

Το άρθρο 13 προβλέπει τις προϋποθέσεις για την άσκηση έφεσης κατά των αποφάσεων της πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής του ΕΣΚΑΝ. Συγκεκριμένα προβλέπονται: 13.1 Αποφάσεις υποκείμενες σε έφεση 13.2 Εφέσεις σε αποφάσεις σχετικά με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινές αναστολές, αναγνώριση αποφάσεων και δικαιοδοσία 13.3 Αδυναμία ενός οργανισμού αντιντόπινγκ να εκδώσει έγκαιρη Απόφαση 13.4 Εφέσεις σχετικά με ΕΧΘΣ 13.5 Γνωστοποίηση αποφάσεων εφέσεων 13.6 Εφέσεις Αποφάσεων του άρθρου 12 (κυρώσεις κατά Σωματείων) 13.7 Εφέσεις αποφάσεων για την αναστολή ή ανάκληση διαπίστευσης εργαστηρίων.

Στο άρθρο 14 καθιερώνεται νομοθετικά, επίσης για πρώτη φορά η αρχή εμπιστευτικότητας ως θεμέλιο της λειτουργία του ΕΣΚΑΝ. Παράλληλα, προσδιορίζονται κανόνες για την κυκλοφορία των πληροφοριών που εισρέουν, με πρωταρχικό αυτόν της συναίνεσης του ατόμου που αφορούν. Συγκεκριμένα προσδιορίζονται οι: 14.1 Πληροφορίες σχετικά με αντικανονικά αναλυτικά ευρήματα, άτυπα ευρήματα και άλλες φερόμενες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ 14.2 Γνωστοποίηση αποφάσεων παράβασης κανόνων αντιντόπινγκ και αίτημα παροχής αρχείων 14.3 Δημόσια κοινοποίηση 14.4 Αναφορά στατιστικών στοιχείων 14.5 Γραμματεία πληροφοριών ελέγχων ντόπινγκ 14.6 Απόρρητο των δεδομένων.

Στο άρθρο 15 προβλέπεται η αυξημένη ισχύς των αποφάσεων και η υποχρεωτική τους εφαρμογή από διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες.

Στο άρθρο 16 προβλέπεται η εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ και σε ζώα που συμμετέχουν σε αγώνες.

Στο άρθρο 17 προβλέπεται δεκαετής παραγραφή από τη γνωστοποίηση της παράβασης στον αθλητή.

Στο άρθρο 18: θεσπίζεται η υποχρέωση ενημέρωσης 3 του παγκόσμιου οργανισμού αντιντόπινγκ (WADA) Στο άρθρο 19 θεσπίζονται οι βασικοί κανόνες εκπαίδευσης όλων όσων εμπλέκονται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε αθλητικούς αγώνες ήτοι 18.1 Βασική Αρχή και Πρωταρχικός Στόχος 18.2 Προγράμματα και Δραστηριότητες 18.3 Επαγγελματικός Κώδικας Συμπεριφοράς 18.4 Συντονισμός και Συνεργασία.

Στο άρθρο 20 προβλέπονται με αναλυτικό τρόπο οι ευθύνες κι οι υποχρεώσεις των αθλητών και κάθε τρίτου προσώπου, όπως πχ του προσωπικού υποστήριξης Στο άρθρο 21 θεσπίζεται η ερμηνευτική την αυθεντικότητα του αγγλικού και γαλλικού κειμένου Στο άρθρο 22 αναγράφονται οι μεταβατικές διατάξεις και συγκεκριμένα: 22.1 Γενική Εφαρμογή του Κώδικα

22.2 Μη-Αναδρομικότητα εξαιρουμένων των Αρθρων 10.7.5 και 17, Εκτός εάν Ισχύει η Αρχή της Ευμενέστερης Ερμηνείας (Lex Mitior) 22.3 Εφαρμογή σε Αποφάσεις που Εκδόθηκαν πριν τον Κώδικα του 2015

 

Β. Επί των λοιπών διατάξεων του νομοσχεδίου

Με το άρθρο 23 αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταδικαστεί ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση νόμων περί χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) από Δικαστήριο ή από Πειθαρχικό Όργανο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (C.A.S.) εξαιρούνται των ωφελημάτων της κείμενης νομοθεσίας. Τα κάθε είδους προνόμια ή ωφελήματα που τους έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται. Να σημειωθεί ότι η άρση των προνομίων επέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στην προτεινόμενη ρύθμιση σε κάθε περίπτωση που υφίσταται αμετάκλητη πειθαρχική απόφαση που τιμωρεί διακριθέντα αθλητή, ανεξαρτήτως του εάν και κατά πόσο εκδόθηκε παραλλήλως και για το ίδιο αδίκημα αθωωτική για τον αθλητή απόφαση ημεδαπού ποινικού δικαστηρίου.

Με το άρθρο 24 ορίζεται υποχρέωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο εποπτευόμενων αθλητικών φορέων, με σκοπό την ταχύτητα και την ακρίβεια στην επεξεργασία των στοιχείων τους, την πληρέστερη παρακολούθηση των αναγκών τους και τη δημιουργία μηχανογραφικής υποδομής για την ορθότερη αξιολόγησή τους και την κατανομή των κρατικών επιχορηγήσεων. (Η εν λόγω υποχρέωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καλύπτεται από τις υφιστάμενες υποδομές της).

Με το άρθρο 25 καταργούνται οι αρχιτεκτονικοί και κατασκευαστικοί περιορισμοί οι οποίοι εμποδίζουν την αυτόνομη πρόσβαση, διακίνηση και διαβίωση των ατόμων με κινητικά προβλήματα εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων όπου διεξάγονται αγώνες της Α΄ εθνικής κατηγορίας των επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης καθώς και στα κτίρια ή στους υπαίθριους χώρους αυτών.

Με το άρθρο 26 ρυθμίζεται η τροποποίηση της σύνθεσης της επταμελούς Επιτροπής Διοίκησης του Καυταντζόγλειου Εθνικού Σταδίου στην οποία θα εξακολουθούν να συμμετέχουν δύο μέλη προτεινόμενα από τους εκτελεστές της διαθήκης Λυσιμάχου Καυτανζτόγλου.

Με το άρθρο 27 διευρύνεται η σύνθεση των μελών της Διαρκούς Επιτροπής Για την Αντιμετώπιση της Βίας, δια της συμμετοχής σε αυτήν ενός εκπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Με το άρθρο 28 ρυθμίζεται, αποκλειστικά για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών ή αθλητριών σε σχολές και τμήματα ΑΕΙ, η αναγνώριση των διακρίσεων που επιτυγχάνεται κατά την διάρκεια των αγωνιστικών περιόδων ανεξαρτήτως αν στους αγώνες που επετεύχθη η διάκριση συμμετείχαν ομογενείς, αλλοδαποί, ή στερούμενοι ιθαγένειας αθλητές ή αθλήτριες.

Με το άρθρο 29 καταργείται το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού διότι ουδέποτε λειτούργησε στην πράξη και ουδέποτε εκπλήρωσε τους στόχους για τους οποίους είχε συσταθεί. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται απόφαση, εισήγηση, γνωμοδότηση, γνώμη ή και πρόταση του Ε.Σ.Α.Σ. για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, η απόφαση, η εισήγηση, η γνώμη, η γνωμοδότηση ή και η πρόταση του Ε.Σ.Α.Σ. δεν απαιτείται.

Με το άρθρο 30 ανασυγκροτείται και επαναπροσδιορίζεται το έργο της Επιτροπής Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών η οποία καταργείται και αντικαθίσταται από την Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων. Η Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων θα έχει υποβοηθητικό και επικουρικό έργο στη διαδικασία προετοιμασίας, έγκρισης, σύναψης, υλοποίησης και διεκπεραίωσης των διεθνών συνεργασιών στα πλαίσια υλοποίησης της Εθνικής Αθλητικής Εξωτερικής Πολιτικής.

Με το άρθρο 31 ρυθμίζεται το ζήτημα της χορήγησης ειδικής αδείας για αθλητές και προπονητές που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συμμετέχουν σε αγώνες ύψιστης σημασίας.

Με το άρθρο 32 ρυθμίζεται το ζήτημα της οικονομικής επιβράβευσης των συνοδών αθλητών του αθλήματος Μπότσια κατηγορίας BC3 (ή directors σύμφωνα με την ορολογία του αθλήματος) οι οποίοι προπονούνται και συναγωνίζονται με τον αθλητή με αναπηρία. Σε περίπτωση νίκης μεταλλίου, βραβεύεται εξίσου με τον αθλητή και ο συνοδός συναθλητής. Σε αντίθεση με τους συνοδούς των τυφλών αθλητών, οι συνοδοί - συναθλητές των αθλητών Μπότσια κατηγορίας BC3 δεν ανταμείβονται οικονομικά.

Με το άρθρο 33 ρυθμίζονται οι προσλήψεις του προσωπικού στις αθλητικές με εξαίρεση τα πρόσωπα που έχουν συγκεκριμένες και εξειδικευμένες γνώσεις και είναι απόλυτα απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της αθλητικής και αγωνιστικής δραστηριότητας τους.

Με το άρθρο 34 και με στόχο την ανάπτυξη του αθλητισμού δίνεται η δυνατότητα, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, να παραχωρούνται, κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος χώροι ανήκοντες κατά κυριότητα ή χρήση εις την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χωρίς περιορισμούς τοπικού χαρακτήρα.

Με το άρθρο 35 προς διευκόλυνση του έργου και της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως, περιορίζεται σε δέκα (10) ημέρες το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αυτές εγκρίνονται. Με το άρθρο 36 καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή και ειδικής διάταξης, χρηματικά ποσά τα οποία αφορούν δαπάνες και έξοδα μετακίνησης που έχουν πραγματοποιηθεί για υπηρεσιακούς λόγους.

Με το άρθρο 37 αντιμετωπίζονται μισθολογικά οι εργασιακές υποχρεώσεις των ομοσπονδιακών προπονητών υπερβαίνουν στο μεγάλο βαθμό τις συνήθεις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, καθόσον διαφέρουν στο χρόνο, σε ωράριο, εργασία σε απογευματινές ώρες, Κυριακές κι εξαιρέσιμες, πολυήμερες αθλητικές αποστολές για αγώνες εκτός έδρας στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Η προτεινόμενη διάταξη δεν ενέχει δημοσιονομικού κόστους καθόσον οι επιπλέον απολαβές των ομοσπονδιακών προπονητών καλύπτονται από τα ιδία έσοδα των εθνικών ομοσπονδιών.

Με το άρθρο 38 προβλέπεται ότι για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ, τα Μέλη των Ελεγκτικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής για την αντιμετώπιση της Βίας δεν ευθύνονται προσωπικά, αστικά ή ποινικά, δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη, εισήγηση ή πόρισμα ελέγχου που διατύπωσαν ή για πράξη που διενήργησαν, κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων τους.

Με το άρθρο 39 οι εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που επετεύχθησαν στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες 2015 που διεξήχθησαν στο BAKU του Αζερμπαϊτζάν, και που για τα αθλήματα της Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης Συγχρονισμένης Κολύμβησης και Καταδύσεων στις κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων αναπληρώνουν τις αντίστοιχες ματαιωθείσες εκ μέρους των Διεθνών Ομοσπονδιών ματαιωθείσες αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις.

Με το άρθρο 40 επιτρέπεται η μετακίνηση μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας και την παραγωγικότερη αξιοποίηση των υπαλλήλων.

Με το άρθρο 41 ρυθμίζεται το ζήτημα της εξαίρεσης του αγωνιστικού τόξου από την έννοια του «όπλου». Το αγωνιστικό τόξο οποίο αποτελεί αναπόσπαστο αθλητικό όργανο και απαραίτητο μέσο της προσπάθειας του αθλητή όπως αντίστοιχα ο δίσκος, το ακόντιο κ.λ.π.

Με το άρθρο 42 κατ αναλογία με αρχές και σε αντιστοιχία με κανόνες της ποινικής νομοθεσίας, σκόπιμη και δικαιολογημένη κρίνεται η προτεινόμενη συμπλήρωση της διάταξης, προκειμένου η εν γένει συνεργασία και συνδρομή των νομικών ή φυσικών προσώπων να οδηγούν στο ατιμώρητο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες εκ του αποτελέσματος και λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων που εξετάστηκαν, αυτό δικαιολογείται.

Με το άρθρο 43 και μετά από την έκδοση των προβλεπομένων στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 2 του νόμου 4326/2015 κοινών υπουργικών αποφάσεων κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του ιδίου πιο πάνω άρθρου παλαιότερες υπουργικές αποφάσεις από τις νεότερες εσχάτως εκδοθείσες.

Με το άρθρο 44 συμπληρώνεται και επεκτείνεται η σχετική οικονομική επιβράβευση που παρέχεται στους αθλητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα κατά το χρονικό διάστημα 2010- 2011 και στον προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις ανωτέρω διακρίσεις.

Με το άρθρο 45 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την ασφαλιστική, βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσόμενων υπαλλήλων του Ο.Δ.Ι.Ε. στους φορείς υποδοχείς. Με το άρθρο 46 διευρύνεται η δυνατότητα διαχειριστικού και λογιστικού ελέγχου, εκ μέρους του Ελεγκτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και ο οποίος έλεγχος θα αφορά πλέον τόσο τα ποσά των επιχορηγήσεων που εδόθησαν σε αυτήν από δημόσιους φορείς όσο και τους ίδιους πόρους της Ε.Π.Ο.

Με το άρθρο 47 δίνεται η δυνατότητα σε αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι εισήχθησαν σε τμήμα εισαγωγής που δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση ο αθλητής - αθλήτρια, να μετεγγράφονται, κατόπιν αιτήσεως τους, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα και την αθλητική δραστηριότητα αλλά και να λαμβάνουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο διακρίθηκαν.

Με το άρθρο 48 διασφαλίζεται για τους πτυχιούχους προπονητές όλων ανεξαιρέτως των αθλημάτων η συνταγματική αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε αρμονία προς την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού.

 

[...]

Please reload