ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/316585/22194/1608/414/28.9.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3154/30.9.2016): Παράταση της εξαίρεσης της Football League από την εφαρμογή της λειτουργίας ηλεκτρονικού ονομαστικού συστήματος έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων μέχρι 31.12.2016

4.10.2016

 

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περ. iv) του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το αρ. πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α). β) Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).

γ) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).

δ) Της υπ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο - Σταύρο Κοντονή (ΦΕΚ 2155/Β/7-10-2015).

ε) Της υπ αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β/9-10-2015). στ) Της υπ αριθ. Υ6/25-9-2015 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ 2109/Β/29-9-2015).

2. Της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α).

3. Των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παραγράφου 6, εδάφια α και β του άρθρου 41 Ε, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999 «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παράγραφος 8 του Ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49 Α/13-05-2015), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9β του Συντάγματος και 5α του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

6. Της απόφασης 1122/7.9.2000 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ 1234 Β) «Οδηγία για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης».

7. Το έγγραφο με 500/10.4.2003 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με το οποίο ορίστηκε εκπρόσωπος της Αρχής στην Επιτροπή σύνταξης της κοινής υπουργικής απόφασης.

8. Την με αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/20-8-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 1802 Β).

9. Τη σημασία του αθλητισμού ως κοινωνικής δραστηριότητας και τη συνταγματική επιταγή για τον εποπτικό και διαφυλακτικό ρόλο της Πολιτείας (άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα- λούνται δαπάνες οι οποίες βαρύνουν τους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων για τις νέες εγκαταστάσεις και για τις ήδη καταβληθείσες δαπάνες από τη Γ. Γ. Αθλητισμού τις διοργανώτριες αρχές, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 10 του άρθρου 2 του Ν. 4326/2015, και άρα η έκδοση της απόφασης δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 
Άρθρο Μόνο

Η εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 της με αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229158/12878/1281/237/20-8-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/20-8-2015 κοινή υπουργική απόφαση ως έχει.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2016

 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Πολιτισμού Ανασυγκρότησης και Αθλητισμού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Please reload