ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΜΑΕ/370746/21583/2056/454/28.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2868/28.12.2015): Παράταση Εφαρμογής της «Κάρτας φιλάθλου» στο πλαίσιο λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού

18.1.2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περ. iν) του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το αρ. πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α΄).
β) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/ Α΄).
γ) Της υπ’ αρ. Υ6 (ΦΕΚ 2109/Β΄/29−09−2015) απόφασης του Πρωθυπουργού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα.
δ) Της με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908 (ΦΕΚ 2155/Β΄/7−10−2015) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο − Σταύρο Κοντονή.
ε) Του αρθ. 2 παρ. 7 του Ν. 4326/2015 « Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α΄).
στ) Των παρ. 5 και 6 του αρθ. 2 του Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α΄).
ζ) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41Γ του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄/1999), όπως ισχύουν.
η) Της παραγράφου 6 του αυτού ως άνω άρθρου 41 Γ, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α΄/2015).
θ) Της παρ. 3 του αρ. 1 του Ν. 3372/2005 (ΦΕΚ 187/Α΄/2015).
ι) Της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ 1801/Β΄/2015).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τους χρήστες (Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.) των αθλητικών εγκαταστάσεων, αποφασίζουμε:


Άρθρο Μόνο
Παράταση της έναρξης εφαρμογής και χρήσης της «Κάρτας Φιλάθλου» −Τροποποίηση παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ 1801/Β΄/2015).
1. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του αρθ. 4 της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ 1801/Β΄/2015) ως εξής:

«2. Το αργότερο μέχρι την 30/09/2015, οι ομοσπονδίες, διοργανώτριες αρχές και οι οικείες Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. οφείλουν να έχουν θέσει σε ισχύ την εφαρμογή της Κάρτας Φιλάθλου τόσο
στο Κεντρικό Σύστημα όσο και στα επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου προκειμένου αυτή να λειτουργήσει υποχρεωτικά μέχρι την 01/03/2016».
2. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του αρθ. 4 της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ 1801/Β΄/2015) ως εξής:

«3. Μέχρι την 01/03/2016 οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράζουν ονομαστικό και αριθμημένο εισιτήριο και να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους με τη επίδειξη του δελτίου της
αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής, και την υποχρεωτική αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α στο σώμα του εισιτηρίου. Η επίδειξη των ανωτέρω εγγράφων είναι υποχρεωτική, τόσο κατά την αγορά του εισιτηρίου, όσο και κατά την είσοδο στην  αθλητική εγκατάσταση (οπότε μπορεί να ζητείται η εν λόγω επίδειξη στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων). Στην περίπτωση αυτή καθίσταται υποχρεωτική η αγορά εισιτηρίου με μετρητά ή με χρήση ονομαστικοποιημένης κάρτας πληρωμής (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη) ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμών (π.χ. ενδεικτικά ηλεκτρονικό πορτοφόλι/ηλεκτρονικό χρήμα) που υπόκειται στις υποχρεώσεις ταυτοποίησης του κατόχου των εν λόγω μέσων πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και τα οποία έχουν εκδοθεί από οποιονδήποτε από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών της ακόλουθης παραγράφου. Το ονομαστικοποιημένο μέσο πληρωμής, επέχει σε αυτές τις περιπτώσεις το ρόλο της Κάρτας Φιλάθλου. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των  υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), τα ιδρύματα πληρωμών του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113), και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του Ν. 4021/2011 (Α΄ 218) που είτε έχουν αδειοδοτηθεί και εδρεύουν στην Ελλάδα είτε αποτελούν αλλοδαπά Ιδρύματα κράτους − μέλους του ΕΟΧ και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης, μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου και υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας και καθεστώς εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» ειδικότερα δε του Ν. 3691/2008, της υπ’ αριθ. 281/2009 Πράξης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και των σχετικών διατάξεων της υπ'αριθμ. 2651/2012 Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για στοιχεία και Πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα Ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας, όπως ισχύουν εκάστοτε. Από την 01/03/2016 δε θα είναι δυνατή, σε καμία περίπτωση, η έκδοση εισιτηρίων χωρίς τη χρήση Κάρτας Φιλάθλου. Από την δημοσίευση της παρούσης και μέχρι την 01/03/2016, οι διοργανώτριες αρχές και οι Α.Α.Ε. υποχρεωτικά και τα Τ.Α.Α. προαιρετικά θα ενημερώνουν τους φιλάθλους με κάθε πρόσφορο μέσο περί της υποχρεωτικής προμήθειας Κάρτας Φιλάθλου από τα ως άνω χρονικά σημεία. Για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου κατατίθεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα, η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση: α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου, β) φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής γ) του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Οι υπάλληλοι των ως άνω φορέων, οι οποίοι καταχωρούν τα στοιχεία της αίτησης στην Κεντρική Βάση Δεδομένων πρέπει να είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από τους φορείς αυτούς. Η Κάρτα Φιλάθλου, φέρει κωδικό αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Σήμανσης και εκδίδεται με την κατάθεση της αίτησης, την οποία και παραλαμβάνει, αμέσως, ο αιτών φίλαθλος, αφού καταβάλει ποσό έως δύο (2,00) ευρώ ως δαπάνη για την έκδοσή της».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ−ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Please reload